Pytania liczbowe

Pytania liczbowe oferują możliwość tworzenia indywidualnych pytań numerycznych poprzez użycie zmiennych literowych które są równoznaczne z konkretnymi wartościami podczas quizu.
Poniżej przedstawiono pomniejszony wygląd głównej strony edycji z wprowadzonym przykładem:
table>

Pytanie: :

Obrazek do wyświetlenia::

tr valign="top">

Poprawna formuła odpowiedzi: :

  

Tolerancja::

ą

Rodzaj tolerancji: :

Ilość cyfr znaczących: :


{a}i{b} będą wyświetlane w dzienniku edycji pytania oraz "Formuła poprawnej odpowiedzi". Te lub inne(nazwy) mogą być używane jako zmienne literowe odpowiadające konkretnym wartościom w quizie. Poprawna odpowiedź jest przeliczana kiedy w quizie zostanie użyte wyrażenie zapisane w "Formuła Poprawnej Odpowiedzi", które jest przeliczane jako wyrażenie numeryczne odpowiadające zmiennej literowej. Możliwe wartości zmiennych literowych są ustawiane lub generowane na następnej stronie w "Sztuczki edycyjne" dla pytań liczbowych.
Przykładowa formuła używa operatora +. Inne możliwe operatory to -*/ i % gdzie % jest operatorem modulo. Istnieje również możliwość użycia funkcji matematycznej PHP. Poza nimi istnieją również 24 funkcje jednoargumentowe:
Abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
oraz dwie funkcje dwuargoomentowe
atan2, pow
i funkcje min i max które zawierają dwa lub więcej argumentów. Można uzyć również funkcji pi która jest bezargumentowa, nie należy jednak zapominać o użyciu nawiasów – prawidłowe użycie: pi(). Podobnie pozostałe funkcje musza zawierać swoje argumenty w nawiasach. Przykładowe użycie sin({a})+cos({b})*2 itp.
Więcej informacji na temat uzycia funkcji PHP znajdziesz w dokumantacji na stronie internetowej PHP.Dokumentacja PHPDla pytań numerycznych istnieje możliwość pozostawienia marginesu błędu, w którym mieszczące się odpowiedzi są uznawane za prawidłowe. Służy do tego pole "Tolerancja" istnieją trzy różne typy tolerancji. Są to Zależna, Nominalna i Geometryczna. Jeśli założymy że poprawna odpowiedź na pytanie zadane w quizie wynosi 20 przy założeniu tolerancji 0.5, wówczas różne typy tolerancji przedstawiają się nastepująco:

Zależna: Zakres tolerancji jest liczony jako pomnożenie poprawnej odpowiedzi przez założony współczynnik 0.5, w tym przypadku otrzymujemy 100, a więc dla tej tolerancji prawidłowa odpowiedź musi zawierać się w przedziale między 100 a 300. (200+/- 100). Ten rodzaj tolerancji używamy jeśli ważność poprawnej odpowiedzi może znacznie zmieniać się w zależności od różnych zmiennych literowych.


Nominalna: Jest to najprostszy typ tolerancji lecz niezbyt trafny. Poprawna odpowiedź musi zawierać się pomiędzy 199,5 i 200,5. (200+/-0,5)
Ten rodzaj tolerancji używamy jeśli różnice pomiędzy różnymi prawidłowymi odpowiedziami są niewielkie.

Geometryczna: Górny limit zakresu tolerancji jest liczony jako 200+0,5*200 i jest identyczny jak w pierwszym przypadku obliczania tolerancji zależnej. Dolny limit jest liczony jako 200/(1+0,5). Poprawna odpowiedź musi znajdować się w przedziale pomiędzy 133,33 i 300.
Używamy jej dla kompleksowych kalkulacji które potrzebują znacznych tolerancji gdzie tolerancje zależne dla 1 lub więcej byłyby użyte dla górnego limitu lecz nieakceptowane dla limitu dolnego, który powodowałby zero jako poprawną odpowiedź dla wszystkich przypadków.

Pole Ilość Cyfr Znaczących ma znaczenie jedynie dla prezentacji poprawnej odpowiedzi na podglądzie lub w raporcie. Przykład: Jeśli zostało ustawione na 3, wówczas poprawna odpowiedź 13,333 będzie wyświetlona jako 13,3; 1236 będzie wyświetlone jako 1240; 23 będzie wyświetlone jako 23,0 itp.

Pole sprawdzenia i pola innych opcji działają jak dla pytań numerycznych.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English